ඔයා බොරුවක් කරන්නේ මට කන්න දෙන්නෙත් නැහැ ( Pasta Pizza ) #gayanwickramathilake #homemade

Pasta pizza ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් පහසුම කෑමක්.උදේ වේලකට එහෙම නැත්නම් … source